Broşürler


Duyusal Uyarılmış Potansiyeller


DUYUSAL UYARILMI Ş POTANS İ YEL (VEP – SEP - BAEP)
 
 

Uyar ı lm ış potansiyeller; k ı sa duyusal uyar ı lara yan ı t olarak sinir sisteminin yaratt ığı elektriksel

aktivitelerdir. Duyusal uyar ı lm ış potansiyeller üçe ayr ı l ı r.

 
1- VEP (Visiual Evoked Potential) Görsel Uyar ı lm ış Potansiyel

2- SEP (Somatosensorial Evoked Potential) Somatosensoriyel Uyar ı lm ış Potansiyel

3 -BAEP (Brainstem Audio Evoked Potential) Beyin Sap ı İş itsel Uyar ı lm ış Potansiyel

 
1-VEP NED İ R?
 
 
 

Görsel uyar ı lm ış potansiyel olarak adland ı r ı lan VEP; görme yollar ı n yani göz ile beyin aras ı ndaki sinirlerin incelenerek bilgisayara kaydedilmesidir.

 
VEP Hangi Durumlarda İ stenir?

- Görme kay ı plar ı nda

- Göz ve beyinle ilgili görmeyi etkileyen hastal ı klarda

 
VEP Öncesi Haz ı rl ı klar ı n ı z Nelerdir?

- Saç ı n ı z ı n temizli ğ i ve jöle,sprey gibi maddelerin sürülmemi ş olmas ı

- Karn ı n ı z ı n tok olmas ı

- Gözlük kullan ı yorsan ı z gözlü ğ ünüzün beraberinizde getirilmi ş olmas ı

 
VEP Nas ı l Çekilir?

Bu tetkikte beyin ile göz aras ı ndaki sinirler VEP monitörü ve elektrotlar yard ı m ı yla incelenir. Hasta VEP monitörünün tam kar şı s ı na 1 metre mesafeye oturtulur. Hastan ı n ba şı na 3 adet elektrot yap ış t ı r ı l ı r ve 1 gözü tampon ile kapat ı l ı r. Hastaya monitörün ortas ı ndaki noktaya sürekli bakmas ı söylenir. İş lem ba ş lad ığı nda monitörü kaplayan siyah beyaz renkli küçük kare kutucuklar harekete geçer, sabit olan k ı rm ı z ı nokta hasta taraf ı ndan çekim süresince izlenir.

İş lem bitince di ğ er göze geçilir. Ayn ı i ş lemler di ğ er göz içinde uygulan ı r.

Çekim süresi hastan ı n uyumu ve adapte olmas ı na ba ğ l ı olarak de ğ i ş kenlik göstermekle beraber ortalama 10 – 15 dakikad ı r. Elektrotlar ı n tak ı lmas ı ve saçlar ı n temizlenip y ık anmas ı i ş lemi buna

ekledi ğ inde i ş lem 30 dakikada tamamlanmaktad ı r.

 
2- SEP NED İR ?

Somatosensoriyel uyar ı lm ış potansiyel olarak adland ı r ı lan SEP; duyu yollar ı n ı n yani deriden beyine kadar olan sinirlerin elektrik uyar ı lar ı ile uyar ı l ı p, elektrotlar yard ı m ı yla gösterdi ğ i aktivitenin bilgisayara kaydedilmesidir.

 
SEP Hangi Durumlarda İ stenir ?

-Kol ve bacaklardaki sinirlerin hasar alanlar ı tespitinde,

-Sinir kökü, omurilik ve beyindeki duyu sinirlerinin fonksiyon bozukluklar ın da,

 
SEP Öncesi Haz ı rl ı klar ı n ı z Nelerdir?

-Saç ı n ı z ı n temizli ğ i ve jöle,sprey gibi maddelerin sürülmemi ş olmas ı

-Cilt temizli ğ inizin yap ı lm ış olmas ı

-Karn ı n ı z ı n tok olmas ı

-Rahat bir k ı yafet giyilmesi

-Kalp pili ta şı n ı yorsan ı z mutlaka hekime belirtilmesi

 
SEP Nas ı l Çekilir?

Bu tetkik bölgesel olarak ikiye ayr ı lm ış bir tetkiktir. Alt ve üst ekstremite olarak yani kollar ve bacaklar olmak üzere, vücutta iki bölgede uygulan ı r. Bu tetkikte beyin ile kol ve bacaklar aras ı ndaki sinirlerin belirli bölgelerinden, küçük elektrik uyar ı lar ı yla uyar ı larak, ba ş bölgesine yap ış t ı r ı lan elektrotlar yard ı m ı yla beyinden ileti al ı narak bilgisayara kaydedilmesi ile gerçekle ş ir. Çekim süresi kollar ve bacaklar her ikisini de ele al ı rsak normal ş artlarda 15 – 25 dakika olup buna elektrotlar ın tak ı l ı p i ş lem aras ı nda yer de ğ i ş imi ve saçlar ı n temizlenip y ı kanmas ı eklendi ğ inde 45 dakikada tamamlanmaktad ı r.

 
3- BAEP NED İ R?
 

Beyin sap ı i ş itsel uyar ı lm ış potansiyel olarak adland ı r ı lan BAEP; i ş itme yollar ı n ı n yani beyin kulaklar aras ı ndaki sinirlerin incelenerek, özel kulakl ığı ndan verilen seslerin, ba ş bölgesine yap ış t ı r ı lan elektrotlar yard ı m ı yla beyinde olu ş turdu ğ u aktivitenin bilgisayara kaydedilmesidir.

 
BAEP Hangi Durumlarda İ stenir ?

- Baz ı beyin tümörlerinin tan ı s ı nda

- İş itme kay ı plar ı nda

- İş itmeyi etkileyen baz ı beyin ve i ş itme siniri hastal ı klar ı nda

 
BAEP Öncesi Haz ı rl ı klar ı n ı z Nelerdir?

- Saç ı n ı z ı n temizli ğ i ve jöle,sprey gibi maddelerin sürülmemi ş olmas ı

- Karn ı n ı z ı n tok olmas ı

- Kendinizi çok rahat hissetmeniz

- Küpe gibi tak ı lar ı n ç ı kar ı lmas ı

 
BAEP Nas ı l Çekilir?

Bu tekikte beyin ile kulaklar aras ı ndaki sinirlerin incelenmesi, özel kulakl ı k yard ı m ı yla yap ı l ı r.

İş lem kulakl ı ktan verilen bir tak ı m seslerin ba ş a yap ış t ı r ı lan elektrotlar yard ı m ı ile beyinde

olu ş turdu ğ u aktivitelerin gözlenip, bilgisayara kaydedilmesi ile gerçekle ş ir. Hastan ı n çok rahat

olmas ı önemlidir. Kulakl ı ktan verilen “t ı k t ı k” seslerini dikkate almas ı , ba ş ka bir ş eye dikkatini

vermemesi gerekmektedir. Ayn ı i ş lemler her iki kulak için ayr ı ayr ı yap ı lmaktad ı r.

Çekim süresi 10 – 15 dakika olup bu süre hastan ı n adapte olmas ı na göre de ğ i ş kenlik gösterebilir.

Elektrotlar ı n tak ı lmas ı , i ş lem esnas ı nda yer de ğ i ş tirilmesi ve saçlar ı n y ı kan ı p temizlenmesi bu

süreye dahil edildi ğ inde i ş lem 30 dakikada tamamlanmaktad ı r.

 

Unutulmamas ı Gerekenler

- Size önerilen çekim öncesi haz ı rl ı klar

- Hekiminizin yazd ığı ayr ı nt ı l ı istek belgesi

- Var ise eski VEP – SEP – BAEP raporunuz

- Saç ı n ı z ı n temizli ğ i ve jöle sprey gibi maddelerin sürülmemi ş olmas ı

- VEP çekimleri için; gözlük kullan ı yorsan ı z mutlaka yan ı n ı zda getirmeniz

- Kalp pili ta şı n ı yorsa mutlaka hekime belirtilmesi

 
 

Üye Ol

Ziyaretçilerimiz

www.pediatriportali.com sitesinin web hosting hizmeti natro - izgi Bilgisayar Sistemleri Ltd. tarafından sağlanmaktadır.
ocuk Doktoru - ocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı - Pediatri Uzmanı - ocuk sağlığı sitesi - ocuk doktorları - Pediatri - Pediatrist - Bebek