Broşürler


Sebebi Bilinmeyen Ateş


BEBEK VE ÇOCUKLARDA SEBEBİ BİLİNMEYEN ATEŞ

                TANIM:

                İmmün sistemi normal olan bir hastada, ateşin en az 2 hafta olmak üzere 3 haftadan daha uzun süre 38o C veya daha yüksek devam etmesi, anamnez, fizik muayene ve laboratuvar incelemeleri ile 1 haftadan daha uzun sürede ateşe neden olabilecek bir hastalık saptanamamasıdır. Bu hastalarda   tam kan sayımı, idrar incelemesi ve kültürü,   akciğer grafisi, tüberkülin testi ve daha büyük çocuklarda ANA titresi gibi ilk etapta yapılan laboratuvar incelemeleri normaldir.

 

                KLİNİK:

               

Tablo 1. Nedeni Bilinmeyen Ateşe eşlik eden bulgulara göre olası tanılar

 

               KLİNİK ÖZELLİKLER

OLASI TANILAR

Terlemenin olmaması

Dehidratasyon (kusma, ishal)

Diabetes Mellitus

Ektodermal Displazi

Familial Disotonomi

Atropin entoksikasyonu

 

Titreme ile yükselen ateş

Septisemi

Pyelonefrit

Bilier sistem enfeksiyonu

Endokardit

Malarya

Brusellozis

Loküle pü enfeksiyonlar ı

 

Farinkste hiperemi(Eksuda ile birlikte veya eksudas ız)

EBV Enfeksiyonu

CMV Enfeksiyonu

Toxoplazmozis

Salmonellozis

Kawasaki hastalığı

Leptospirozis

Tularemi

 

Kaslar, kemikler veya eklemler üzerinde hassasiyet

Osteomyelit

Lösemi , neoplazinin kemik infiltrasyonu

Konnektif doku hastalıkları

Dermatomyozitis

Endokardit

PAN

Trişinozis

Kawasaki hastalığı

Mikoplazma enfeksiyonu

Arbovirus enfeksiyonu

Subfrenik apse

 

Rektal muayenede hassasiyet, perirektal adenopati

Derin pelvik apseler

Pelvik osteomyelit

İliak adenitis

 

Derin tendon raflakslerinde artma

Tirotoksikoz

 

Tablo 2. Yüksek ateşli çocuklarda göz bulgularına göre olası tanılar

 

                      Göz Bulguları

                               Olası Tanılar

Palpebral Konjonktivit

Kızamık

Koksaki virus enfeksiyonu

Tuberküloz

EMN

Kedi tırmığı hastalığı

 

Konjontival akıntı

Klamidyal enfeksiyon

Adeno viral enfeksiyon

 

Bulber konjonktivit

Kawasaki hastal ığı

Leptospirozis

 

Peteşiyal konjonktival kanamalar

Endokardit

 

K ızarık ve yaşaran göz

Kollajen doku hastal ığı

 

Korioretinit

CMV Enfeksiyonu

Toxoplazmozis

Sfilis

 

Üveit

Sarkoidoz

JRA

SLE

Kawasaki hastal ığı

Behçet sendromu

Vaskülit

 

Proptoz

Orbital tümör

Tirotoksikoz

Metastatik neoplastik hastal ıklar (Nöroblastoma)

Orbital enfeksiyon

Wegener Granülomatozisi

Pseudotümör

 

Pupiller daralma yetersizlş ği

Hipotalamik disfonksiyon

 

Göz yaş ı eksikliği ve kuru göz

JRA

SLE

 

Göz yaşı ekskliği ve düz dil

Familial disotonomi

 

LABORATUVAR BULGULARI:

 

Tablo 3. Çocuklarda Nedeni bilinmeyen Ateş Araşt ırılmasında Protokol

 

Evre 1 ( Ayaktan izlenen hasta)

                Tam kan say ımı

                Sedimantasyon

                İdrar tetkiki ve en az iki kez kültür

                PPD

                EBV serolojisi

                Akci ğer grafisi

                Kan kültürü

                ASO

                ANA

                EKG

                HIV antikoru

Evde kalan hastan ın günde en az iki kez ateşinin ölçülmesi

 

Evre 2 (Yatan hasta)

                Gözlem için hastaneye yat ırma

                Lomber ponksiyon

                Kan kültürlerinin tekrar ı

                Sinüs ve mastoid grafisi

                İridosiklit için göz muayenesi

                Serolojik tetkikler

                               CMV
                               Toxoplazma

                               Hepatit Markerleri

                               Brucella

Salmonella

                               Leptospira

                               Lyme hastal ığı

                               Kedi t ırmığı hastalığı

                Karaci ğer enzimleri

                Fibrinojen (FMF için ateşin yüksek, kar ın ağrısının olduğu dönemlerde)

 

Evre 3

                Lenf nodu, Karaciğer veya cilt biyopsileri

                EKO

                Abdomen USG

                MRI

                Abdominal BT

                Gallium veya indium sintigrafi

                Üst ve alt gastrointestinal sistem radyolojik tetkikleri ( Abdominal belirtileri olan her hastada

yap ılmalıdır)

                Kemik ili ği aspirasyonu (tam kan sayımında anormal bulgu var ise)

                3 fazl ı kemik sintigrafisi

 

 

                TEDAVİ: Çocuklarda ateş ve enfeksiyon eş anlaml ı değildir.   Tedavi   etyolojiye yöneliktir.Nedeni bilinmeyen   ateşli çocuklarda antimikrobiyal ajanlar ve antipiretkler ampirik olarak kullanılmamalıdır.Ayrıca kortikosteroidlerin   ampirik olarak kullanılması enfeksiyonun şiddetlenmesine neden olabileceği gibi malignite tanısını da maskeleyebilir.

 

Üye Ol

Ziyaretçilerimiz

www.pediatriportali.com sitesinin web hosting hizmeti natro - izgi Bilgisayar Sistemleri Ltd. tarafından sağlanmaktadır.
ocuk Doktoru - ocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı - Pediatri Uzmanı - ocuk sağlığı sitesi - ocuk doktorları - Pediatri - Pediatrist - Bebek